Obhájili jsme titul Ekoškola

 Náš Ekotým se sešel na slavnostnější schůzce, kde jsme oslavili znovuzískání titulu Ekoškola. Každý mohl ochutnat kousek dortu ve tvaru březového pařezu a přitom i přemýšlet, co nového vymyslí na další období v oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání tak, aby to bavilo nejen je ale i jejich spolužáky.

Hodnotící zprávu si můžete přečíst ZDE.

Ekospojky ve školním roce 2015/2016

 Od tohoto školního roku jsou členové ekorady z řad žáků zároveň ekospojkami v tomto složení:

 •  5.A Veronika Kořenková, Pavel Smékal
 •  5.B Viktorie Böhmová, Nikola Sasínová
 •  6.A Petr Matoušek, Terezie Mikšíková
 •  6.B Natálie Lukačovičová, Filip Valchář
 •  7.A Filip Doubrava, Samuel Kovář
 •  7.B Michal Rylko, Alexandr Töth
 •  8.A Patrik Pustka, Tadeáš Prak
 •  8.B Klára Rehovičová, Nikola Nitková
 •  9.A Petra Horváthová, Lenka Kolariková
 •  9.B Melanie Köverová, Adéla Michálková

 Schůzky EKOteamu probíhají 5-6x ročně dle aktuálních potřeb, zápisy z ekorady jsou dostupné u koordinátora EVVO nebo ředitele školy.

Složení EKOtýmu a rozdělení kompetencí ve školním roce 2015/2016

I v letošním školním roce 2015-2016 bude naše škola plnit roční plán EVVO, jehož součásti je akční plán ZŠ Provaznická a plán EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty) pro školní rok 2015/2016.

Složení Ekotýmu školy z řad pedagogických a nepedagogických pracovníků:

Mgr. Vladimíra Horáčková – koordinátor EVVO

Mgr. Libuše Přikrylová – vedení školy

Mgr. Lenka Janečková – doprava

Mgr. Lenka Šalomounová – energie

Bc. David Truhlík – Zelená škola, zdravý životní styl

Mgr. Mario Zemánek – energie, zpracování ekostopy

Mgr. Viktor Dořičák – voda

Jana Daňková – správní zaměstanci

 

Mgr. Vladimíra Horáčková – koordinátor EVVO

 • Zodpovídá za vypracování akčního plánu, ekologického plánu a ročního projektu školy
 • Připraví veškeré podklady pro úspěšnou obhajobu titulu EKOŠKOLA ve spolupráci se sdružením TEREZA. Přihláška k obhajobě bude poslána do 10/10/2015 – viz. termíny pro obhajobu titulu.
 • Kontroluje plnění akčního plánu, rozpis ekologických výchovných programů pro žáky, seznamuje vyučující s nabídkou seminářů, školení a soutěžemi v rámci EVVO.
 • Koordinuje účast na aktivitách Lesní školy, VITY, Rozchodníku aj. a soutěžích v ZOO.
 • Podílí se na organizaci a spolupráci v rámci oslav „Dne Země“ na náměstí SNP Ostrava – Zábřeh.
 • Vede přehled o aktivitách – naučných programech, školeních, školních soutěžích v rámci EVVO, kterých se škola v daném školním roce zúčastnila.
 • Aktualizuje informace na eko-nástěnce před učebnou přírodopisu, nástěnkou Ekomozku, prezentuje aktivity školy ve spolupráci s ostatními členy ekotýmu v médiích, př. Jitrocel, Jižní listy, Bedrník.
 • Organizuje schůzky pracovníků ekotýmu školy, žákovského ekotýmu vč. ekospojek.
 • Koordinuje práce na školní zahradě, skleníku, okolí školy vč. květinové výzdoby ve škole.

Mgr. Libuše Přikrylová – vedení školy

 • Ve spolupráci s koordinátorem EVVO  dohlíží a kontroluje plnění ročního plánu.
 • Zajišťuje komunikaci mezi školou a vlastníkem školní zahrady v oblasti údržby školního pozemku, možnosti další výsadby a úpravy pozemku v souladu s akčním plánem EVVO.

Mgr. Lenka Janečková

Téma: DOPRAVA

 • Spolupracuje na přípravě akčního plánu EVVO.
 • Zajišťuje výukové akce na dopravním hřišti.
 • Organizuje zábavné soutěžní odpoledne pro žáky I.stupně s dopravní tématikou.
 • Spolupracuje s Městskou policií  a plánuje termíny besed.
 • Podílí se na organizaci cyklovýletů, účastní se dopravních soutěží.

Mgr. Lenka Šalomounová

Téma: ENERGIE

 • Spolupracuje na přípravě akčního plánu EVVO.
 • Sleduje nabídku výukových akcí k tématu Energie.
 • Kontroluje a aktualizuje popisky vypínačů ve třídách i na chodbách školy.
 • Kontroluje zavírání oken a zhasínání světel v průběhu dne.
 • Zodpovídá za celoroční žákovský energetický audit – zateplení, teplota ve třídách, úspora energie.
 • Vede statistiku spotřeby energie za jednotlivé školní roky.

Bc. David Truhlík:

Téma: ZELENÁ ŠKOLA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

 • Spolupracuje na přípravě akčního plánu EVVO.
 • Organizuje, vyhodnocuje a vede statistiku v rámci soutěží  ve třídění odpadu – Recyklohraní, Víčkománie, Papírová škola.
 • Aktualizuje výsledky, umístnění ve sběrových akcích na nástěnce Ekomozku, vč. organizací sběrových akcí v průběhu školního roku.
 • Koordinuje účast žáků na sportovních soutěžích.
 • Vede žáky ke zdravému životnímu stylu.
 • Spolupracuje na příspěvcích do ekologických časopisů Jitrocel, Bedrník, Jižní listy aj.
 • Podílí se na propagaci a prezentaci školy.
 • Koordinuje práce na školní zahradě, skleníku, okolí školy vč. květinové výzdoby ve škole.
 • Spolupracuje na příspěvcích do ekologických časopisů Jitrocel, Jižní listy, Bedrník.
 • Hledá nové možnosti v oblasti recyklace, třídění odpadu a sběrových akcí v rámci školy.

Mgr. Mario Zemánek

Téma: ENERGIE – ENERGIE POMOCÍ EKOSTOPY

 • Spolupracuje na přípravě akčního plánu EVVO.
 • Sleduje nabídku výukových akcí k tématu Energie.
 • Zodpovídá za přípravu podkladů a následné vypracování Ekostopy.
 • Zjišťuje teplotní režim školy – měření teploty, zpracování údajů do grafické podoby.
 • Organizuje exkurze do oblasti Dolních Vítkovic – U6, vysoké pece, závod Hyundai.
 • Podílí se na aktualizaci a vzhledu webových stránek Ekoškoly.

Mgr. Viktor Dořičák

Téma:  VODA

 • Spolupracuje na přípravě akčního plánu EVVO.
 • Zajišťuje umístění výstupů z projektu a ekologických témat na chodbách školy během roku.
 • Pravidelně monitoruje spotřebu teplé a studené vody ve škole.
 • Podílí se na organizaci Dne Země, projekt Ekologie v praxi.
 • Připraví ekologický audit žáků.
 • Vypracovává rozpis úklidů kolem školy pro I.stupeň.

Jana Daňková – správní zaměstnanec

 • Spolupracuje na přípravě akčního plánu EVVO.
 • Předává informace ze schůzek Ekorady správním zaměstnancům.
 • Zprostředkovává zpětnou vazbu od správních zaměstnanců.
 • Kontroluje na správné třídění odpadu.
 • Stará se o květinovou výzdobu v přízemí a ve sborovně.
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk