Aktuální epidemiologická opatření ve škole

21.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení Vlády České republiky bude v době od 14.10.2020 do 1.11.2020 škola uzavřena pro 1. i 2. stupeň. V provozu nebude ani školní družina.

Od 14.10. – 23.10.2020 bude probíhat povinná distanční výuka. V distanční výuce budou preferovány stěžejní předměty (český jazyk, matematika, jazyky, prvouka, přírodověda, vlastivěda, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis). Způsob zadání a odevzdání úkolů bude na domluvě s příslušnými učiteli – preferujeme prostředí Google Classroom.

Na základě protiepidemilogických opatření MZČR bude žákům umožněn výdej obědů ve školní jídelně a to takto:

Výdej POUZE do jídlonosičů v době od 11.30 do 12.00 hod.

  • 1. stupeň v době od 12.00 – 12.45 hod.
  • 2. stupeň v době od 13.00 – 13.45 hod.

V jinou dobu nebudou moci žáci z hygienických a epidemických důvodů vstupovat do jídelny.

Odhlašování obědů je v kompetenci zákonných zástupců.

Oběd je nutno odhlásit do 14.00 předešlý den.

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny, na to navazuje Státní svátek 28.10. a podzimní prázdniny 29. - 30.10.2020. V této době nebude zajištěn provoz školní jídelny.

Předpokládaný nástup žáků do školy je 2.11.2020.

09.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č.997 bude v následujících dnech probíhat výuka na naší škole takto:

U 1. stupně se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, režim pro tělesnou výchovu se nemění). Třídám, které plavou se plavání ruší.

U 2. stupně se zavádí střídavá výuka:

12. – 16.října 2020 bude prezenční výuka ve škole pro třídy 6.AB a 9.AB a distančně (tedy doma) se budou povinně vzdělávat třídy 7.AB a 8.A.

19. – 23. října 2020 bude prezenční výuka ve škole pro třídy 7.AB a 8.A a distančně (tedy doma) se budou povinně vzdělávat třídy 6.AB a 9.AB.

Pro třídy, které budou ve škole, platí stávající rozvrh hodin.

Pro žáky, kteří se budou vzdělávat distančně, bude učiteli zadaná práce, kterou je třeba v daném termínu vypracovat a tato bude ohodnocena. V distanční výuce budou preferovány stěžejní předměty (český jazyk, matematika, jazyky, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis). Způsob zadání a odevzdání úkolů bude na domluvě s příslušnými učiteli – preferujeme prostředí Google Classroom.

Žákům, kteří budou mít distanční výuku, bude umožněn výdej obědů ve školní jídelně a to pouze v době od 11.00 – 11.30 hod. V jinou dobu nebudou moci žáci z hygienických a epidemických důvodů vstupovat do jídelny. Odhlašování obědů je v kompetenci zákonných zástupců. Oběd je nutno odhlásit do 14.00 předešlý den.

Zájmové kroužky se až do konce října všechny ruší.

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny, na to navazuje Státní svátek 28.10. a podzimní prázdniny 29.-30.10.2020.

02.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30.9.2020, kterým vláda vyhlásila nouzový stav, upravujeme některé činnosti ve škole v době od 5.10. - 18.10.2020 takto:

  1. Budou zrušeny všechny školní a družinové kroužky. Kroužky agentur jsou v kompetenci těchto organizátorů.
  2. 1. stupeň - výuka hudební výchovy bude bez zpěvu, pro tělesnou výchovu se nic nemění
  3. 2. stupeň - výuka hudební výchovy bude bez zpěvu, tělesná výchova bude probíhat bez sportovní činnosti, převážně venku.
  4. Dne 7.10.2020 bude zrušena schůzka Předškoláčků.

11.09.2020

Z důvodu velké absence vyučujících na II.stupni, bude v týdnu od 14.9.-18.9.2020 upravena délka vyučování. Žákům bude zrušena výuka po polední přestávce.

10.09.2020

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace, jsou třídní schůzky plánované na čtvrtek 10.9.2020 ZRUŠENY!

 

10.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září 2020 zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.

Povinnost nosit roušku se NEVZTAHUJE na:

a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně,
d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

Více na webu Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/.

 

30.08.2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení MŠMT a dalších epidemiologických opatření vyhlášené ministrem zdravotnictví, Vám sdělujeme, že 1. školní den bude zahájen 1.9.2020 v 8,00 hod. Žáci budou ve škole jen první vyučovací hodinu, ta se uskuteční ve třídách společně s třídní učitelkou/učitelem. Délka pobytu prvního dne je stanovena na jednu vyučovací hodinu. V 1. třídách se zahájení mohou zúčastnit i rodinní příslušníci, kteří budou mít dýchací cesty zahaleny rouškou po celou dobu pobytu v budově školy. Rodiče ostatních žáků nebudou mít do školy vstup povolen.

V následující dny bude rodičům vstup do budovy umožněn jen ve výjimečných případech. I v tomto výjimečném odůvodněném případě bude muset mít rodič zakryté dýchací cesty rouškou. Organizaci epidemiologických opatření budeme upravovat dle aktuálních nařízení MŠMT, ministerstva zdravotnictví a KHS.

Upozorňujeme, že všichni žáci musí mít denně s sebou ve škole alespoň dvě roušky, které budou používat převážně ve společných prostorách. Další pokyny a opatření vyšších orgánů můžete sledovat po klikntí na odkaz ZDE.

Další informace budou pravidelně aktualizovány na našich www stránkách.

V Ostravě dne 30.8.2020

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk