Historie školy

1960/1961

-          Ředitel školy Zdeněk Tešnar, 784 žáci

1971/1972

-          Plavecké třídy

1972/1973

-          Sportovní škola se zaměřením na plavání

1975/1976

-          Ředitelka školy Zdeňka Goldová 558 žáků, 4 plavecké třídy

1978/1979

-          Třídy se zaměřením na atletiku – absolventi Daniela Bártová, Alena Dřevjaná, bratři Brodovi a jiní významní českoslovenští sportovci

1982/1983

-          Vybudovány 4 poloodborné učebny –    cizí jazyky, chemie, přírodopis, žákovská knihovna

1987/1988

-          Plavecké třídy přestěhovány do Poruby

1988/1989

-          Modernizace školy, části pozemku, hřiště a skleníku

1990/1991

-          Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Andrlová, 507 žáků

-          30 let školy

-          Školní časopis Provázek

-          Zaměření školy na estetickou výchovu

1992/1993

-          Žáci dojížděli i z části Ostrava – Zábřeh

1993/1994

-          Dramacentrum - exkurze do Prahy

-          Zaměření školy na ekologii a environmentální výchovu

1995/1996

-          35 let školy – Společenský večer, výtvarné výstavy, Akademie, Vánoční koncert

1996/1997

-          Vybudování jazykové učebny

-          Den Země – Ukliďme svět

1997/1998

-          Exkurze Praha

-          Projekt Den Země - odpady, sběr, úpravy okolí školy, jídelníček, výtvarné soutěže, test zdatnosti, péče o květiny

-          Den dětí, Dny otevřených dveří

1998/1999

-          Setkání u stromečku

-          Přehlídka školních divadel – Slunce a stromy 1.místo

-          Adopce jelínka Siky Stessy

1999/2000

-          celoroční projekt Tulipán : česko-holandský projekt zaměřený na ekologii

2000/2001

-          40.výročí školy -  Jarmark, Setkání s bývalými pracovníky školy, Almanach, výtvarné výstavy, Akademie, exkurze Praha, Olomouc

-          Mezinárodní ocenění projektu Tulipán

-          Vybudování počítačové učebny

-          Vlastní školní jídelna, prozatím pro 1.stupeň

2001/2002

-          Celoroční projekt Škola na cestách – Veletrh cestovních kanceláří

-          Exkurze Katovice, lanové centrum Olomouc

-          Ekologická škola roku 1.místo

2002/2003

-          Celoroční Projekt 3F – fakta, fikce, fantazie

-          Generální oprava elektroinstalace

-          Ozdravný pobyt v Beskydech pro všechny třídy školy

-          Voda – charta Země – 1.místo v mezinárodní výtvarné soutěži

-          Ekologická škola roku 2.místo

2003/2004

-          Celoroční projekt Putování staletími

-          Výuka v přírodě – Lesní škola

-          Kdo si hraje, nezlobí – 15 kroužků

-          Hledej pramen vody – 1.místo 4.A

-          Házená chlapci – 1.místo

-          Ozdravný pobyt Čeladná

-          Titul EKOškola Moravskoslezského kraje

-          Titul EKOškola České republiky

-          Rekonstrukce a modernizace školní jídelny

2004/2005

-          Celoroční projekt Proč jsme každý jiný

-          Budování naučné stezky

-          Florbal, házená – měst.kolo – 1.místo

-          Soutěž O cenu Šikuly šikovného – 1.místo

-          Adopce na dálku – podporujeme studium dívky ze Zakarpatské Ukrajiny

-          Středisko ekologické výchovy – vybudována naučná stezka na školní zahradě, učebna ekologie, učebna v přírodě

-          Oprava tělocvičen

-          Obhájen titul EKOškola České republiky

2005/2006

-          Ředitelka školy Mgr. Libuše Přikrylová, 489 žáků

-          Celoroční projekt Všeho s mírou

-          Dětský školní  časopis Klubíčko

-          Papírová škola 3.místo

-          Miss Kompost 2.místo

-          Pasování prvňáčků, Předškoláci - Hrajeme si na školu

-          Odbíjená 3.místo v městském kole

-          Generální oprava vodoinstalace

-          Nová učebna chemie – fyzika

-          Celková estetizace školy

-          3.etapa výsadby naučné stezky

-          Ekologická škola Moravskoslezského kraje 2.místo

-          Titul Mezinárodní EKOškola 2006-2008 udělený MŽP a MŠMT

2006/2007

-          Titul Škola udržitelného rozvoje 2006 - 2009 2. stupně udělený KEV Praha a Českou sekcí UNESCO

-          Vybudování počítačové učebny

-          Úprava malé školní zahrady

-          Oprava tělocvičny

2007/2008

-          Miliarda stromů pro planetu Zemi - výsadba stromů a keřů

-          2.etapa estetizace školy

-          Nově upravená jazyková učebna

-          Celoroční projekt Zázračný svět rostlin

-          Navázaná spolupráce s partnerskou školou v polských Katovicích

-          Obhájen titul Mezinárodní EKOškola

2008/2009

-          Počátek realizace ESF projektu z OPVK  Škola 21. Století – škola informací

-          Získání titulu Škola udržitelného rozvoje 2009-2012 – 1. Stupně

-          Celoroční EVVO projekt Biotopy

-          Zahájení projektu MŠMT zaměřeného na cizí jazyky-  Porozumění bez bariér

-          Projekt UNICEF Adoptuj panenku  a zachráníš dítě– výroba panenek

-          Spolupráce se ZŠ M.C.Sklodowské v Katowicích

-          Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi

-          Zahájení zateplování budovy a výměny oken školy

-           Vybudování poloodborné učebny hudební výchovy

-          Zřízení školního poradenského pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence)

2009/2010

-          Získání titulu Ekologická škola Moravskoslezského kraje

-          Zahájení výuky ve školním informačním centru (projekt ESF OPVK) – otevření pro veřejnost

-          Předání titulu Mezinárodní Ekoškola v Praze

-          Zahájení projektu Eurokurzy lyžování  - spolupráce PL,SR, ČR

-          Spolupráce se ZŠ M.C.Sklodowské v Katowicích

-          Vybudování pocitového chodníku na školní zahradě

-          Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy

2010/2011

-          50.výročí založení školy

-          2. Místo v celoevropské výtvarné soutěži „Namaluj mi právo“

-          Pokračování projektu Eurokurzy lyžování  - spolupráce PL,SR, ČR

-          Mezinárodní spolupráce se ZŠ M.C.Sklodowské v Katowicích

-          Testování  IQ žáků ve spolupráci s MENZOU ČR

-          Spolupráce s Národní pedagogickou knihovnou Komenského v Praze

-          Otevření nové cvičné školní kuhyně

-          Adopce ohrožených zvířat v ZOO – opice

-          Celoroční projekt EVVO „Ochrana ohrožených a chráněných druhů rostlin  a živočichů

2011/2012

-          Zahájení  projektu OPVK „Moderní škola na ZŠ Provaznická“ (ESF)

-          Zahájení  projektu OPVK „Učíme se společně“ (ESF)

-          Otevření specializované učebny pro integrované žáky a digitálních hnízd ve třídách

-          Návštěva ministra životního prostředí  T.Chalupy na naší škole

-          Návštěva Krakowa – v rámci mezinárodní spolupráce s Polskem

-          Navázání mezinárodní spolupráce se ZŠ Rázusova v Čadci

-          Zahájení aktivit v mezinárodním  projektu Comenius

-          Celoroční projekt  pro náctileté - „Klub FreeCoolin“

-          Celoroční projekt EVVO „Ptáci kolem nás „

-          Vybavení tříd interaktivními tabulemi a počítači

2012/2013

-         Návštěva biskupa Lobkowice

-         Rekonstrukce školního hřiště

-         Rekonstrukce žákovských šaten - skříňky pro žáky

-         Návštěva Žywce v Polsku v rámci projektu Comenius

-         Získání referenčního listu - Ekoškola Moravskoslezského kraje

-         Navázání spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity

-         Týdenní návštěva partnerů z Polska, Slovenska, Turecka v rámci mezinárodního projektu Comenius

-         Týdenní návštěva studentů z anglicky mluvících zemí celého světa (Military community youth ministries)

-         Praha - získání ocenění za ekologické aktivity – Škola udržitelného rozvoje na období 2013-2015

-         Získání certifikátu v rámci mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 

-         Ve spolupráci s MENZOU Praha - organizace testování IQ pro občany Ostravy – Hrabůvky

-         Participace školy na celostátním semináři pro pracovníky školních knihoven ČR v Praze

-         Pokračování Klubu FreeCoolIn" - otevřeného klubu pro děti  a mládež Ostravy 

2013/2014

-          Otevření 1. ročníku pro intelektově nadané děti

-         Návštěva Polska - 10 denní pobyt u Baltického moře v rámci projetu Comenius

-         Návštěva Slovenska v rámci projektu Comenius

-         Otevření Klubu nadaných dětí a jejich rodičů

-         Zahájení výuky matematiky podle prof. Hejného

-         Organizace lyžařského výcvikového kurzu pro 1 i 2. stupeň ZŠ

-         Celková rekonstrukce střechy školy

-         Rekonstrukce učeben a kabinetu

-         1. místo v anketě Nejoblíbenější sportoviště města Ostravy

-         Organizace otevřených hodin M a Čj pro učitele MSK

-         Organizace 14 denních škol  v přírodě v Jeseníkách a Beskydech

-         Organizace Desetiboje pro každého v rámci projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014

2014/2015

-       Získání titulu Fakultní škola Ostravské univerzity

-       Získání titulu Škola spolupracující s Mensou ČR

-       Evaluace nadací Open Society fund Praha v oblasti inkluze - vyhodnoceni mezi 10 školami ČR s nejlepšími výsledky

-       Ukončení projektu OPVK Učíme se společně

-       Ukončení projektu OPVK Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

-       Rekonstrukce přírodovědné učebny z ROP

-       Rekonstrukce kmenové učebny pro žáky 1. stupně

-       Rekonstrukce oddělení ŠD, vybavení novým nábytkem ŠJ 

-       Organizace lyžařských kurzů pro 1. stupně

-       Organizace ozdravných pobytů žáků 1. stupně

-       Organizace testování IQ pro žáky  a občany Ostravy od 5 do 100 let

2015/2016

-       Zahájení výuky ve  třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka a výukou s rodilým mluvčím, logiky a osobnostního rozvoje

-       Obhajoba titulu Mezinárodní Ekolškola 2016 - 2020  

-       Revitalizace budovy ŠD,ŠJ a ŠK (zateplení budovy, výměna oken)

-       Rekonstrukce učeben ŠD a vybavení ŠJ i ŠD novým nábytkem, výměna podlahových krytin, výmalby, nové dřevěné obložení

-       Rekonstrukce učeben 1. stupně (výměna podlah, nový nábytek, výmalby,pořízení inteaktivních tabulí  a PC pro pedagogy)

-       Výmalba chodeb celé školy

-       Rekonstrukce šaten (vybourání železných kójí, výmalby, nové šatní skříňky pro žáky )

-       Organizace 1. krajského kola logické olympiády pro MŠ

-       Jazykový pobyt pro žáky školy v Anglii - Londýně

-      Organizace týdnů s rodilým mluvčím - AJ

-      Zavedení výuky šachů, atletiky a gymnastiky

-      Návštěva zástupců základní školy v Bradfordu -Anglie

 2016/2017

-       Získání výstavby dětského a zároveň výukového hřiště v rámci hlasování o nejlepší projekt Participativního rozpočtu v obvodu Hrabůvka

-       Rekonstrukce kabinetů, učeben (výměna podlahových krytin, nábytku, rozvody internetu, výmalby, dřevěné obklady)

-       Zahájení projektu OP VVV Inkluze na ZŠ Provaznická  - podpora poradenské činností speciálním pedagogem, vzdělávání pedagogů, podpora čtenářské gramotnosti a  

        logiky žáků (1.1.2017 - 31.12.2018)

-      Organizace 2. krajského kola logické olympiády pro MŠ

-      Organizace testování IQ pro osoby od 5 - 100 let

-      Ocenění školy - nejvíce spolupracující školy se Světem vědy a techniky

-      Zahájení výdeje svačinek pro žáky

-      Zřízení funkce - koordinátor nadání

-      Navázání spolupráce s nadací Qiudo v oblasti nadání žáků

-      Zahájení výuky anglického jazyka metodou CLIL

-      Zapojení školy do Městského akčního plánu (MAP)

 

2017/2018

-     získání ocenění "Prověřená společnost" na základě průzkumu a žádných negativních ohlasů na školu

 

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk