Školská rada

Funkční období členů ŠR jsou 3 roky. ŠR zasedá nejméně 2krát ročně.

Školská rada :

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy ČŠI

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady na období 2017 - 2020

Petr Smoleň -  zástupce zřizovatele  

Ing. Hana Šabršulová - zástupce pedagogů

Renata Stoklasová - zástupce rodičů

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk