Projekty Moravskoslezského kraje

Smysl projektu:

 • Vytvořit v žácích pocit společné zodpovědnosti za stav prostředí, v němž žijí
 • Vytvoření citových vazeb k místu, v němž žijí ( místo, město, Česká republika)
 • Prostřednictvím ekologické výchovy zvnitřnění základních etických principů a hodnot
 • Seznámit žáky s přístupy k ekologické problematice ve světě, vytvořit a upevnit pozitivní postoje k jiným národům a státům, odstranit případné projevy xenofobie
 • Podnítit zájem o státy a národy světa

Projekt KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Smysl projektu:

 • podpora a obohacení mimoškolních aktivit
 • zvýšit zájem žáků o zájmové kroužky
 • prevence kriminality a sociálně patologických jevů
 • zlepšení životního prostředí v okolí školy
 • podpořit spolupráci žáků ZŠ v oblasti mimoškolních aktivit
 • prezentace činnosti dětí na veřejnosti

Projekt DĚTI ROZDÁVAJÍ RADOST

Smysl projektu:

 • přímý podíl žáků na realizaci projektu
 • rozvoj tvůrčího potenciálu žáků
 • podpora mezilidských a mezigeneračních vztahů
 • rozvoj uvědomění si hodnoty spolupráce a vzájemné pomoci
 • orientace k hodnotám solidarity a tolerance
 • rozvoj kvalitních hodnotových postojů
 • vědomí sounáležitosti se školou a vlastního podílu na její image

Projekt PROČ JSME KAŽDÝ JINÝ

Smysl projektu:

 • rozvoj ekologického myšlení
 • získání poznatků z živočišné říše
 • rozvoj tvořivosti a kreativity u žáků
 • kooperace mezi učiteli a žáky
 • vyhledávání, třídění a zpracování informací
 • rozvoj čtenářské gramotnosti

Projekt VŠEHO S MÍROU 

Smysl projektu:

 • posílit v žácích pocit zodpovědnosti za stav životního prostředí – akční plán
 • naučit žáky je demokratickému rozhodování - EKOtým
 • rozvoj kompetencí dle ŠVP
 • naučit žáky hodnocení a sebehodnocení
 • zpracování dokumentace projektu a její prezentace na veřejnosti
 • podnítit zájem o další státy Evropské unie
Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk