Škola nabízí

Specifikace výuky a vzdělávání

Specializovanou výuku intelektově nadaných žáků od 1. ročníku:

 • výuku AJ a práce na PC od 1. ročníku
 • tzv. digitální hnízda ve třídách (notebooky s připojením na internet pro práci žáků ve výuce)
 • další cizí jazyk od 7. roč. (ruský, francouzský, německý)
 • široký výběr volitelných předmětů (konverzace v AJ, RJ, FJ, informatika, literární, sportovní, ekologický aj.)
 • projektovou výuku, progresivní metody učení
 • organizaci tématických odpolední ( exkurze, pokusy, soutěže, vzdělávací dílny, besedy s odorníky aj.)
 • kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga nadaným žákům i žákům se speciálními poruchami učení
 • využití školního informačního centra s nadstandartně vybavenou knihovnou s celodenním provozem a programem do 18,00 hod. - zdarma 
 • příjemné a podnětné prostředí, spolupracující atmosféru
 • kmenové i odborné učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, noteboky, vizualizéry, dataprojektory aj.)
 • velkou školní zahradu s naučnou stezkou, skleníkem, ekologickou učebnou, učebnou v přírodě
 • školní poradenské pracoviště
 • školní jídelnu s možností dietní a bezlepkové stravy
 • bohatý program ve školní družině
 • velký výběr kroužků
 • odpolední a víkendové akce ve spolupráci s rodiči - zájezdy do zahraničí, cyklovýlety, lyžařské zájezdy, turiskika, pasování prvňáčků, akce s posezením u táboráku 
 • mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí v rámci projektu Comenius (Polsko, Slovensko, Turecko)
 • ozdravné pobyty, výuku plavání ve 2. a 3. roč., lyžařské výcvikové kurzy
 • zapojení do mnoha projetů od městských až po mezinárodní
 • netradiční trávení přestávek – hrací koutky, ping-pong, stolní fotbal, knihovna, za příznivého počasí pobyt na školním hřišti
 • automat na mléčné výrobky, /ovoce a zeleninu - zdarma/
 • spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou

Odborné učebny

 • studijní a informační centrum školy
 • učebny informatiky
 • učebna cizích jazyků
 • odborná učebna přírodopisu
 • odborná učebna chemie a fyziky
 • učebna hudební výchovy
 • učebna výtvarné výchovy
 • učebna v přírodě
 • dílny, cvičná kuchyň
 • tělocvičny, školní hřiště

Spolupráce s organizacemi

 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Science centrum Ostrava
 • nakladatelství Fraus
 • Mensa ČR
 • Výuku doplňují akce různých institucí dle aktuální nabídky
 • Divadlo moravskoslezské, loutkové, ostravská kina
 • Hvězdárna a planetárium Ostrava
 • ZOO Ostrava
 • FAUST, Renarkon
 • Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Červený kříž
 • Tereza, VITA, OZO, ČEZ
 • Lesní škola
 • SCIO

gvuzoo1zoo2

Environmentální učebna se skleníkem

Školní Informační Centrum - ŠIC

 • studijní a informační centrum školy bylo vybudováno v rámci projektu  Škola 21. století – škola informací
 • umožňuje využít moderních metod výuky s použitím interaktivní tabule, vizualizéru, notebooků s připojením k internetu, hlasování, DVD a CD přehrávačů, encyklopedií, slovníků, naučné i krásné literatury
 • výukové projekty realizované s podporou centra – Vítejte ve Velké Británii, Literární portfolio, Putování staletími, Evropa plná energie, Výchova ke zdraví, Ostrava – černá hvězda, Toulání srdcem Evropy, Roční doby, Z pohádky do pohádky, ICT v kostce, Grafika, Ekologie v praxi
 • akce – soutěže, besedy se spisovateli, besedy s odborníky pro rodiče i žáky, workshopy pro pedagogy škol MS kraj

Školní poradenské pracoviště

Výchovný a kariérový poradce poskytuje poradenství:

 • žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií
 • rodičům žáků ve výchově a vzdělávání
 • při prevenci neúspěchu a školní neúspěšnosti  
 • v obtížných životních situacích v souvislosti s výchovou
 • v oblasti budoucí kariéry žáků

Metodik prevence poskytuje poradenství:

 • při prevenci sociálně patologických jevů
 • při postupech řešení v oblasti sociálně patologických jevů

Školní speciální pedagog poskytuje poradenství:

 • v oblasti vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • při integraci žáka se speciálně vzdělávacími potřebami
testovani

Školní družina - 'Družina pro všechny'

Provozní doba: PO – PÁ    06:00 – 17:00 hod.

 • několik samostatných oddělení - aktuální přehled najdete ZDE
 • využíváme školní hřiště, zahradu, průlezky a trampolínu pro odpolední činnosti

  Více informací o ŠD najdete ZDE

Kroužky - 'Otevřená škola'

Žákům jsou nabízeny kroužky různého zaměření:

 • Deskové hry
 • Anglický jazyk
 • Léčivá píšťalka
 • Keramický
 • Sportovní hry, volejbal, futsal
 • Rukodělný, drátkování, ruční práce 
 • Výtvarný
 • Přírodovědný
 • Žurnalistický
 • Taneční
 • Počítačový
 • Matematický
 • Fotbalový
 • Klub Předškoláček aj.

  Aktuální přehled koužků

krouzky1krouzky2krouzky3krouzky4

Akce

 • Pasování prvňáčků
 • Helloweenská párty, karneval, diskotéka
 • Mikuláš, advent
 • Jarmark
 • Den otevřených dveří
 • Exkurze Praha, Krakov, Osvětim
 • Ozdravné pobyty
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Plavání
 • Den dětí
 • Ukliďme svět
 • Cyklovýlety, lyžařské zájezdy, turistika
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd
 • Soutěže různého zaměření
 • Akce Školního parlamentu

akce1akce2akce3akce4
akce5akce6akce7

Projekty

 • S Angličtinou do Evropy
 • Učíme se společně
 • Škola 21. století – škola informací
 • Mezinárodní Ekoškola
 • Výukové projekty s podporou školního informačního centra
 • Porozumění bez bariér, Do Evropy společně, Evropský den jazyků, Mějme k sobě blíž
 • Bezpečně na silnici
 • Otevřená škola
 • Den Země
 • Ukliďme svět
 • Rodiče a děti v jednom dresu – Den dětí
 • Expedice Halda, Rezavka, Venuše
 • Hledej pramen vody
 • Předškolní klub dětí a rodičů aj.

projekt1projekt2projekt3projekt4projekt5projekt6projekt7projekt8projekt9projekt9a

Volitelné předměty

 • Konverzace v jazyce anglickém
 • Ruský, francouzský, německý jazyk
 • Grafika a prezentace
 • Ekologický seminář 
 • Literárně – jazykový seminář
 • Geografický seminář
 • Přírodovědný seminář
 • Seminář ze společenských věd
 • Estetický seminář
 • Rýsování
 • Sportovní hry

vp1vp2

Mezinárodní spolupráce

V roce 2012 jsme v rámci projektu Comenius navázali spolupráci se školami v Polsku, Slovensku a Turecku.

Společné akce:

 • poznávání kulturních tradic a jazyka
 • poznávací zájezdy
 • zahraniční zájezdy
 • vzájemné návštěvy
 • sportovní turnaje
 • výtvarné soutěže
 • společné pracovní dílny žáků i pedagogů
 • pracovní workshopy pedagogů s výměnou zkušeností

polaci1polaci2polaci3polaci4

Zájezdy, kurzy, exkurze

exkurze1exkurze2exkurze3exkurze4

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk