Metodik prevence

 Školní metodik prevence:

-          zajišťuje preventivní program školy

-          zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí a vandalizmu

-          vytváří výchovné programy zaměřené na prevenci sexuálního zneužívání, zneužívání sektami a kriminálního chování

-          podílí se na zavádění preventivních programů proti šikanování a rasismu

-          kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk