Speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Libuše Turečková

-          provádí depistážní činnost ve třídách – vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          provádí screening výukových potíží žáků 1. stupně ZŠ

-          spolupracuje s pedagogicko psychologickou  poradnou, speciálně pedagogickými centry, 

-          spolupracuje s třídními učiteli a rodiči na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky,

-          provádí individuální nápravnou péči pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          provádí skupinové nápravné a podpůrné aktivity pro žáky s poruchami učení a chování,

-          dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace,

-          pomáhá žákům s ujasněním jejich profesní orientace,

-          metodicky vede asistenty  pedagoga,

-          poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky,
       pomáhá při jejich aplikaci, zajišťuje osvětovou činnost

Pro rodiče žáků nabízí:

-          konzultace a poradenství k výukovým problémům jejich dětí,

-          konzultace o metodách a formách náprav specifických poruch učení   dětí v domácím prostředí, doporučení vhodných pomůcek,

-          možnost intenzivní péče pro děti s SPU a jejich rodiče. Konzultační činnost v  programech KUPOZ

-          Program péče o děti s deficity dílčích funkcí,

-          možnost spolupráce v tréninkovém programu pro zlepšení grafomotorických dovedností dětí,

-          rodiče a děti - společné cvičení „mozku“, muzikoterapie,  v odpoledních hodinách (dle zájmu rodičů)

-          testy profesní orientace pro žáky od 14 let

 Kontakt na SP Mgr. Libuše TUREČKOVÁ ZDE.

Testy profesní orientace pro žáky od 14 let

Testy profesní orientace jsou určeny pro žáky od 14 let. Obsahují 2 zaškrtávací testy, které obsahují nabídku prací z těchto oblastí:

  • Technická řemesla
  • Umělecká řemesla
  • Technická a přírodovědecká povolání
  • Potravinářství
  • Zemědělská a lesnická povolání
  • Obchodnická povolání
  • Úřednická povolání
  • Literární a humanitní povolání
  • Sociální péče a výchova

Testovaná osoba srovnává a následně upřednostňuje nebo upozaďuje některé pracovní činnosti. Výsledkem testu je procentní vymezení zájmů o určitou profesní oblast. V této oblasti pak uchazeč o další vzdělání dokáže z  okruhu nabídek najit nejvhodnější učební obor nebo střední školu pro další rozvoj těchto zájmů.

Součástí testování je i dotazník volby povolání. Kombinací těchto testů a dotazníku můžete vy i vaše děti dostat poměrně přehlednou nabídku vhodných profesí.

Upozorňuji, že testy odpovídají na otázku: O kterou oblast se člověk nejvíce zajímá?

Ne na otázku: Co je pro něj nejvhodnější.

Individuálně se musí přihlížet také k prospěchu a studijním předpokladům, možnostem rodiny a zdravotnímu stavu uchazeče.

Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku u Mgr. Turečkové, 724050509.

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk