Speciální pedagog

Školní speciální pedagog:

-          provádí depistážní činnost ve třídách – vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          provádí screening výukových potíží žáků 1. stupně ZŠ

-          spolupracuje s pedagogicko psychologickou  poradnou, speciálně pedagogickými centry, 

-          spolupracuje s třídními učiteli a rodiči na vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky,

-          provádí individuální nápravnou péči pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          provádí skupinové nápravné a podpůrné aktivity pro žáky s poruchami učení a chování,

-          dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace,

-          pomáhá žákům s ujasněním jejich profesní orientace,

-          metodicky vede asistenty  pedagoga,

-          poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky,
       pomáhá při jejich aplikaci, zajišťuje osvětovou činnost

Pro rodiče žáků nabízí:

-          konzultace a poradenství k výukovým problémům jejich dětí,

-          konzultace o metodách a formách náprav specifických poruch učení   dětí v domácím prostředí, doporučení vhodných pomůcek,

-          možnost intenzivní péče pro děti s SPU a jejich rodiče. Konzultační činnost v  programech KUPOZ

-          Program péče o děti s deficity dílčích funkcí,

-          možnost spolupráce v tréninkovém programu pro zlepšení grafomotorických dovedností dětí,

-          rodiče a děti - společné cvičení „mozku“, muzikoterapie,  v odpoledních hodinách (dle zájmu rodičů)

-          testy profesní orientace pro žáky od 14 let

   Kontakt ZDE.

SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ

SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ

Cílem práce speciálního pedagoga je pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářet rovné podmínky pro vzdělávání v rámci základního vzdělávání.  V současné době se používá výraz inkluzivní vzdělávání – což vyjadřuje zapojení všech níže uvedených skupin žáků do procesu výchovy a vzdělávání bez zaznamenání jakéhokoliv rozdílu mezi žáky.

První zpráva pro rodiče!

Dítě s poruchou učení a specifickými vzdělávacími potřebami není hloupé!!! Jsou to děti s průměrným a často také nadprůměrným IQ. Často jejich nadprůměrné schopnosti nerozlišíme, protože se maskují za výraznější nedokonalosti

 (1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.  (VÝŃATEK ZE ZÁKONA 561/2004 –ŚKOLSKÝ ZÁKON, § 16)

CO JSOU SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ?

Specifické vývojové poruchy učení zahrnují celou skupinu poruch a dysfunkcí, které jsou příčinou výukových obtíží dítěte ve škole.

Dyslexie - porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými metodami.

Dysgrafie - projevuje se výraznými obtížemi v osvojování psaní, tj. při učení se tvarům jednotlivých písmen anebo celkovou nápadnou formální neobratností písemného projevu.

Dysortografie - nápadné nebo i nesmyslné pravopisné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat třeba i dobře osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí (např. sluchového vnímání). Chybí cit pro jazyk.

Dyskalkulie - porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Obtíže s orientací v číselné řadě, záměna pořadí číslic, řádů aj. Problémy v prostorové orientaci.

Dyspinxie je charakterizována jako specifická porucha kreslení, přičemž nejvážnější obtíží - jíž není pouze úroveň grafomotorická - je neschopnosti zpodobení dané představy (tvaru).

Dysmúzie je porucha související s hudebními schopnostmi

Dypraxie znamená špatnou obratnost. Nesprávné pohybové stereotypy, narušení hrubé a jemné motoriky.

Jak můžeme pomoci dětem s poruchami učení?

Jak je uvedeno výše, jedná se o vývojové poruchy učení. Znamená to, že s vývojem centrální nervové soustavy dítěte se upravují také jejich narušené schopnosti. Tato úprava však nenastane sama od sebe. Je důležité v období tzv. plasticity (tvárnosti) nervové soustavy dětí stimulovat, nacvičovat a některé vadné funkce kompenzovat novými procesy.

U poruch učení, o kterých hovoříme se jedná vždy o nesprávnou spolupráci mozkových hemisfér, která je potřebná ke zvládnutí dovedností potřebných ke čtení, psaní, počítání a ke zvládnutí používání pravopisných pravidel.

Při péči o děti s poruchami učení je tedy důležité nejen procvičování čtení, psaní, pravopisu atd., ale také cvičení mozku vedoucí ke zlepšení spolupráce mozkových hemisfér.

Co všechno s dětmi procvičujeme:

Zrakové rozlišování, zrakovou paměť, vizuomotorické dovednosti (koordinace oka a ruky).

Sluchovou paměť, sluchové rozlišování, schopnost analýzy a syntézy slov.

Vnímání tělesného schématu, nácvik grafomotorických dovedností, schopnost rozlišování hmatem.

Intermodalitu =spojení schopností slyšet (sluch-slovo), převést jej do grafické podoby (pohyb ruky-napsat) a vidět a znovu dokázat přečíst napsané (zrak-čtení). Písmo tiskací převést na psací, chápat velká a malá písmena.

Fyzická cvičení – zapnutí mozku – s křížením rukou a nohou. Koordinační cvičení. Oční cvičení.

TO VŠECHNO MUSÍ MOZEK DÍTĚTE ZVLÁDNOUT, ABY SE NAUČILO ZÁKLADY, KTERÉ BUDE POTŘEBOVAT CELÝ ŽIVOT?

Protože dítě, které má např. dyslexii – má velký problém dokázat skloubit všechny tyto schopnosti do konečného výsledku – pochopení přečteného.

Když jsme v pohádkovém světě, tam si můžeme  občas i vymýšlet. Ale děti-žáci se učí číst hlavně proto, aby dokázali kvalitně a efektivně přijímat psané informace. Ve vyšších třídách se musí čtením dlouhých textů naučit – čili pochopit, co je podstatné, musí umět vytvořit zkrácené zápisky, a to vše je pro ně velmi stresující a zatěžující. Tito žáci totiž mají primární problém – myslet na to JAK TO MAJÍ PŘEČÍST – a ne co čtou. Při písemném zkoušení je pro tyto žáky primární problém JAK TO MAJÍ NAPSAT – a ne co píší.

Proto je pro děti-žáky velkým přínosem zapojení a angažovanost školy v tzv. inkluzivním vzdělávání. Naše škola je vstřícná k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v mnoha směrech:

Někteří žáci mají na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) vypracovaný individuální vzdělávací plán, který usnadňuje jejich vzdělávání v běžných třídách. Tito žáci mají jednou až dvakrát týdně jednu hodinu předmětu speciálně pedagogické péče se speciálním pedagogem.

Žáci, kteří neprošli vyšetřením v ŠPZ, ale trpí některými výše uvedenými problémy, jsou podporování přímo ve výuce. Učitelé byli proškoleni v podpůrné technice cvičení „Zapni mozek“ pro zlepšení mozkových funkcí žáků.

POMOC RODIČŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Také v domácím prostředí můžete pomoci dětem zlepšovat jejich dovednosti a schopnosti. Pro domácí péči jsou v nabídce různé programy:

KUPOZ – procvičování pozornosti, paměti, rytmu, rozlišování zrakem i sluchem atd. Program je určen pro domácí práci s konzultacemi u speciálního pedagoga jednou za 2 týdny.

KUPREV – program pro děti, které jsou neuspořádané, roztěkané, málo orientované v běžných životních situacích.

Metoda dobrého startu je určena pro zlepšení grafomotorických dovedností u dětí mladšího školního věku s využitím lidových písní.

Deficity dílčích funkcí – nacvičování oslabených dovedností v oblasti zraku, sluchu, vizuomotoriky, tělesného schématu, koordinace pohybů, hmatu…

Percepčně – motorická nápravná cvičení jsou jinou formou procvičování deficitu dílčích funkcí.

 

Best World Bookamker williamhill.com reviewbbetting.co.uk